کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

    خرید فروش
ردیف موضوع درصد سقف کارمزد (میلیون ریال) درصد سقف کارمزد (میلیون ریال)
1  کارمزد کارگزاران  0.4  200  0.4  200
2  کارمزد شرکت بورس  0.032  160  0.048  240
3  حق نظارت سازمان  0.032  80  0.048  120
4  کارمزد شرکت سپرده گذاری  0.01  160  0.015  240
5  فناوری  0.012  80  0.018  120
6  مالیات  0  0  0.5  0
   جمع  0.486    1.029  

 

 

کارمزد معاملات در فرابورس ایران

    خرید فروش
ردیف موضوع درصد سقف کارمزد (میلیون ریال) درصد سقف کارمزد (میلیون ریال)
1 کارمزد کارگزاران 0.4 200 0.4 200
2 کارمزد شرکت فرابورس 0.032 160 0.048 240
3 حق نظارت سازمان 0.02 80 0.03 120
4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.01 160 0.015 240
5 فناوری 0.01 120 0.015 180
6 مالیات 0 0 0.5 0
  جمع 0.474   1.011  

 

 

کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

    خرید فروش
ردیف موضوع درصد سقف کارمزد (میلیون ریال) درصد سقف کارمزد (میلیون ریال)
1 کارمزد کارگزاران 0.4 100 0.15 100
2 کارمزد شرکت بورس 0.04 80 0.04 120
3 حق نظارت سازمان 0.02 80 0.02 120
4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.04 80 0.04 120
5 فناوری 0 80 0 120
6 مالیات 0 0 0 0
  جمع 0.5   0.25  

 

 

کارمزد معاملات اوراق با سود ثابت

    خرید فروش
ردیف موضوع درصد سقف کارمزد (میلیون ریال) درصد سقف کارمزد (میلیون ریال)
1 کارمزد کارگزاران 0.063 12.6 0.063 12.6
2 کارمزد شرکت فرابورس 0.0096 2 0.0144 3
3 حق نظارت سازمان 0 80 0 120
4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 0 80 0 120
5 فناوری 0 120 0 180
6 مالیات 0 0 0 0
  جمع 0.0729   0.0774  

 

 

کارمزد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران 0.002 0.002 0.004 200 200 400
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد 0.00016 0.00024 0.0004 160 240 400
کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.0006 0.0009 0.00015 160 240 400
کارمزد شرکت مدیریت فناوری 0.00005 0.000075 0.000125 80 120 200
جمع کل 0.00281 0.003215   600 800