یادداشت روزانه چهارشنبه ۱۶مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۲۶،۰۲۸واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۵۴۰،۷۰۶واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۵۰،۳۵۲میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵،۰۷۱واحد مثبت بود و به مقدار ۴۰۷،۱۹۷واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «رمپنا»، «فارس» و «وبملت» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۹هزار و ۵۰تومان و یورو ۳۴هزار و ۲۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱٫۶۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰،۴۰۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴٫۸۵درصد افزایش در قیمت ۴،۳۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳٫۷۴۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۳،۳۳۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۳٫۱۱درصد افزایش در قیمت ۴،۳۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۱۷واحد افزایش به ۹,۰۳۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۰۸۹واحد افزایش به مقدار ۹۵،۸۴۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰٫۱۳درصد افزایش در قیمت ۴۷،۵۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰٫۶۹درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۷۵،۱۵۰ریال رسید. «شیران» با ۴٫۷۹درصد افزایش به قیمت ۳۰،۸۳۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۶۰،۹۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰٫۴۵درصد مثبت شد و با قیمت ۹۷،۳۲۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۱۲،۰۱۰واحدی به مقدار ۱،۱۱۳،۲۵۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۴٫۹۹درصد افزایش داشت و با قیمت ۶،۰۹۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸،۰۰۰ریال ۰٫۷۸درصد مثبت بود. «فملی» ۱٫۳۴درصد مثبت بود و در قیمت ۲۸،۶۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۰٫۴۸درصد مثبت بود و در قیمت ۴۰،۱۲۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۰،۷۳۶واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۱۰،۹۱۰ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۲۵۰ریال ۴٫۸۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸،۲۲۰ریال ۴٫۷۱درصد مثبت شد. «خساپا» در قیمت ۲،۶۹۰ریال ۴٫۶۷درصد مثبت شد. «خفنر» ۰٫۱۴درصد منفی در قیمت ۲۰،۷۸۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳،۸۶۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۷،۴۶۶واحد افزایش به ۵،۱۰۳،۰۶۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۹۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۱،۳۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شبندر» با ۵درصد افزایش در قیمت ۳۷،۵۹۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۵۴،۵۴۰ریال کاهش یافت.

یادداشت روزانه چهارشنبه ۱۶مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۲۶،۰۲۸واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۵۴۰،۷۰۶واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۵۰،۳۵۲میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵،۰۷۱واحد مثبت بود و به مقدار ۴۰۷،۱۹۷واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «رمپنا»، «فارس» و «وبملت» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۹هزار و ۵۰تومان و یورو ۳۴هزار و ۲۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱٫۶۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰،۴۰۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴٫۸۵درصد افزایش در قیمت ۴،۳۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳٫۷۴۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۳،۳۳۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۳٫۱۱درصد افزایش در قیمت ۴،۳۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۱۷واحد افزایش به ۹,۰۳۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۰۸۹واحد افزایش به مقدار ۹۵،۸۴۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰٫۱۳درصد افزایش در قیمت ۴۷،۵۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰٫۶۹درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۷۵،۱۵۰ریال رسید. «شیران» با ۴٫۷۹درصد افزایش به قیمت ۳۰،۸۳۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۶۰،۹۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰٫۴۵درصد مثبت شد و با قیمت ۹۷،۳۲۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۱۲،۰۱۰واحدی به مقدار ۱،۱۱۳،۲۵۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۴٫۹۹درصد افزایش داشت و با قیمت ۶،۰۹۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸،۰۰۰ریال ۰٫۷۸درصد مثبت بود. «فملی» ۱٫۳۴درصد مثبت بود و در قیمت ۲۸،۶۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۰٫۴۸درصد مثبت بود و در قیمت ۴۰،۱۲۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۰،۷۳۶واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۱۰،۹۱۰ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۲۵۰ریال ۴٫۸۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸،۲۲۰ریال ۴٫۷۱درصد مثبت شد. «خساپا» در قیمت ۲،۶۹۰ریال ۴٫۶۷درصد مثبت شد. «خفنر» ۰٫۱۴درصد منفی در قیمت ۲۰،۷۸۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳،۸۶۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۷،۴۶۶واحد افزایش به ۵،۱۰۳،۰۶۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۹۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۱،۳۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شبندر» با ۵درصد افزایش در قیمت ۳۷،۵۹۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۵۴،۵۴۰ریال کاهش یافت.