جو غالب این روز های بازار نشان دهنده ی خروج پول از تک سهم ها و ورود آن به سهم های بزرگ بازار است. بدیهی است در شرایط موجود و با توجه به سرعت رشد بازار که این روز ها موجب ترس خیلی از اهالی بازار شده ، و همچنین نقدشوندگی کم سهم های کوچک بازار ، اگر قرار بر اصلاح بازار در آینده ای نزدیک باشد ، فروش تک سهم ها سخت تر از سهم های بزرگ بازار خواهد بود .

بنابراین اگر قرار بر ادامه رشد بازار باشد ، نگهداری سهام لیدر بازار ریسک نقدشوندگی را کاهش میدهد .