خبر مهم برای بازار سرمایه
کاهش نرخ سود بین بانکی به 17.95 درصد

 بر اساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی ، نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر نزولی خود در ماه های اخیر، در ابتدای نیمه دوم تیرماه 1400 به 17.95 درصد کاهش یافت.