طبق تفاهم سه جانبه ايران خودرو،‌ ساپكو و بانك تجارت، سقف ۵۰۰ ميليارد توماني تسهيلات بانكي كه تا پيش از اين در اختيار ايران خودرو قرار مي‌گرفت، به هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افرايش يافت.