نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند.