با بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، مقرر شد در فرمول تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی، «میانگین ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما» بانک مرکزی ایران، مبنای محاسبات قیمت پایه قرار گیرد.

موضوعی که به ثبات نرخ عرضه و فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی در برابر نوسانات احتمالی هفتگی نرخ ارز و همچنین تنظیم بازار این محصولات کمک شایانی خواهد کرد.