بابت تهیه اوراق مسکن، متاهل‌های تهرانی باید ۲۵ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان و مجردهای تهرانی نیز باید ۱۴ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان پرداخت کنند/ایسنا