گفته می شود تابش، رییس سازمان حمایت در نامه ای به اسماعیلی، معاون وزارت صمت با اشاره به مشکلات متعدد صنعت سیمان و در راستای تنظیم بازار سیمان دو پیشنهاد به وزارت صمت ارائه کرده است:

1. عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت
2. منطقه ای نمودن مدیریت تنطیم بازار سیمان (به دلیل هزینه متفاوت حمل و نقل در استانهای مختلف)