مدیرعامل ذوب خبر داد:

کوره بلند شــماره یک ذوب آهن که از سال 94 تاکنون در مدار نیســت، هم اکنون در آســتانه راه‌اندازی قرار دارد و این مهم با همت و تلاش شــبانه روزی کارگران و توانمندی شرکت‌های زیر مجموعه از جمله مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن که نسوز چینی آن را به عهده داشت، صورت پذیرفت.