بر اساس توافق به عمل آمده با وزارت صمت، قیمت سیمان 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرد