کتاب آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه میشود که به آنها صورت های مالی گفته میشود.


این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی میباشند که برای تهیه آنها باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه رعایت شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد.
در این مطلب کتاب آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی را برای شما آماده کرده ایم.

دانلود کتاب